Orgány neziskovej organizácie k 22.4.2013

Správna rada

1. Martin Zahradník, predseda správnej rady
2. Ing. František Weis, člen správnej rady
3. Štefan Sadloň, člen správnej rady

Revízor

1. Ing. Milan Vozár

Riaditeľ

Ing. Jaroslav Zahradník, MCP

Účtovné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: LINK n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 45733163
DIČ: 2023052559
Sídlo: Liptovský Mikuláš 031 01, Školská 10
Bankové spojenie LINK n.o.
IBAN: SK1609000000000334672122
BIC – SWIFT kód: GIBASKBX Slov. sporiteľňa a.s.