LINK

Dňa 24. 5. 2010 bola do registra neziskových organizácií pod číslom OVVS/NO – 10/10 zaregistrovaná nezisková organizácia LINK.

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby (v zmysle § 2 ods. 2 zákona o neziskových organizáciách) v oblastiach:

1. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

– poskytovaním vzdelávacích aktivít v oblasti tvrdých zručností (získavanie odborných vedomostí a zručností s hlavnou orientáciou na využívanie informačných a komunikačných technológií), v oblasti mäkkých a kombinovaných zručností (zameraných prevažne na rozvoj osobnosti a profesionálnych zručností) s možnosťou získania osvedčenia o absolvovaní vzdelávacej aktivity

2. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

– prostredníctvom poradenských, konzultačných, vzdelávacích služieb, publikačnej činnosti a aktívnych opatrení trhu práce, ktoré podporia zamestnanosť a tým prispejú k regionálnemu rozvoju